Přeskočit na obsah

Cena na klíč

Cena za kompletní převod zdravotnického zařízení z OSVČ na s.r.o. je 26 000 Kč.

V uvedené ceně je zahrnuto

 • veškeré „civilní“ jednání u notáře, zabezpečení potřebných listin a výpis
 • zápis všech potřebných živností do živnostenského rejstříku
 • zajištění nájemních vztahů pro provozovny i sídlo nově vzniklé obchodní společnosti
 • nový provozní řád a jeho schválení Hygienou (včetně nabytí právní moci)
 • nový souhlas s personálním a věcným vybavením
 • vydání platné Registrace pro poskytování zdravotních služeb Krajským úřadem
 • zápis nové společnosti do Obchodního rejstříku a doručení výpisu z OR
 • registrace IČ na živnostenském rejstříku a odboru zdravotnictví Krajského úřadu
 • zaslání kódů pro nastavení datové schránky
 • zajištění transformace smlouvy s VZP se zachováním IČZ (žádost včetně všech příloh)
 • generální plnou moc pro zástupce jednatele (v případě potřeby)

V uvedené ceně nejsou zahrnuty tyto další poplatky

(částka jsou informativní – mohou se lišit podle složitosti)

 • cca 7 000 Kč notářský zápis a návrh na zápis do Obchodního rejstříku  (poplatek notáři dle sazebníku)
 • 1 000 Kč vydání Rozhodnutí Krajského úřadu (správní poplatek)
 • 6 000 Kč správní poplatek (kolky) za prvozápis s.r.o. do obchodního rejstříku
 • 1 000 Kč zápis do živnostenského rejstříku (správní poplatek)
 • 500 Kč zápis IČ do Rozhodnutí Krajského úřadu (správní poplatek)
 • 500 Kč projednání a převod uzavřených smluv na každé ze zdravotních pojišťoven
 • další drobné poplatky spojené s ověřováním různých podpisů a listin (cca 1 000 Kč)
 • v celkové uvedené ceně dále nejsou zahrnuty nezbytné cestovní náklady (ve výši 8 Kč/1km)

Má-li zařízení více provozoven,

pak se shora uvedená „CENA NA KLÍČ“ navyšuje o částku 2 500 Kč za každou další provozovnu uvedenou na „Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb“. Toto navýšení je spojeno s vypracováním dalších nájemních smluv, vypracováním a schválením dalších provozních řádů KHS, atd…

Všechny uvedené poplatky a případné další řádně zdokladované výdaje vám budou na závěr přesně vyúčtovány. Vše probíhá podle podmínek uvedených v předem uzavřené písemné smlouvě.

Všechny případné další požadavky (např. zápis dalšího jednatele, ocenění praxe, její prodej nebo některou z  dalších služeb uvedených na stránce Nabídka.) jsem s Vámi připraven kdykoliv řešit formou dodatku k uzavřené smlouvě.