Přeskočit na obsah

Jak je to s ručením osobním majetkem?

Myslím, že úplně nejlepší je přímo odcitovat § 68 odst.1 Zákona o korporacích, který doslova zní takto:

§ 68 Ručení členů orgánu při úpadku obchodní korporace
(1) Soud může na návrh insolvenčního správce nebo věřitele obchodní korporace rozhodnout, že člen nebo bývalý člen jejího statutárního orgánu ručí za splnění jejích povinností, jestliže
a) bylo rozhodnuto, že obchodní korporace je v úpadku, a
b) člen nebo bývalý člen statutárního orgánu obchodní korporace věděli nebo měli a mohli vědět, že je obchodní korporace v hrozícím úpadku podle jiného právního předpisu, a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokladatelné.

Z výše uvedeného vyplývá, že jde 1) pouze o situaci úpadku (v oblasti poskytování zdravotních služeb zcela ojedinělá záležitost, 2) musí o takovém ručení rozhodnout soud a 3) jen když statutární orgán (jednatel) nejedná s péčí řádného hospodáře.
Pokud tedy jednatel vykonává svou funkci v souladu se všemi zákonnými požadavky, tj. s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi, pečlivostí a s péčí řádného hospodáře, nová odpovědnost vůči věřitelům se na něj nevztahuje a zůstává pouze ručení za dluhy společnosti do výše nesplněné vkladové povinnosti. Pokud by však jednatel v některých z těchto povinností pochybil, může za to nést vůči věřitelům osobní následky. Více o tomto námětu na stránkách výborného informačního serveru pro podnikání business.center.cz a to konkrétně na této stránce.